تجربه ای لذت بخش

سالن جشن ها و مراسم ها

سالن CIP برای جشن های خانوادگی و مراسم های رسمی با دارا بودن ظرفیت 50 نفر در محیطی شاد با طراحی رنگ و اتاق پرو لباس آماده خدمات رسانی می باشد

مراسم رسمی

مراسم های رسمی با دارا بودن ظرفیت 50 نفر

سالن CIP

سالن CIP برای جشن های خانوادگی

ظرفیت 50 نفر

در محیطی شاد با طراحی رنگ